REGULAMIN

REGULAMIN PLATFORMY B2B

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży drogą elektroniczną prowadzonej przez Uni-Sport Sp. z o.o., za pośrednictwem Platformy B2B pod adresem internetowym https://b2b.uni-sport.pl

 

§1 Definicje

 1. Biuro Sprzedawcy – Uni-Sport Sp. z o.o.; 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 5a.
 2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu
 4. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów lub transport własny Sprzedawcy.
 5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie B2B. Hasło ustala Sprzedawca podczas dokonywania Rejestracji Klienta na Platformie B2B.
 6. Klient - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.
 8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, ustalane przez Sprzedawcę, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta na Platformie B2B.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy B2B.
 10. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Platformy B2B.
 11. Sprzedawca – oznacza Uni-Sport Sp. z o.o.; 40-301 Katowice, ul. Siemianowicka 5a, NIP: 954-26-50-911, REGON: 241009075, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000312914. Adres email: zamówienia@uni-sport.pl.
 12. Strona Internetowa Platformy B2B - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Platformę B2B, działające w domenie https://b2b.uni-sport.pl
 13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Platformy B2B.
 14. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Platformy B2B, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy B2B, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Platforma B2B jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy B2B, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

§3 Korzystanie z Platformy B2B

 1. Korzystanie z Platformy B2B oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy B2B, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Platformy B2B odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy B2B było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Platformy B2B. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Internetowych Platformy B2B, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.
 4. W celu złożenia zamówienia na Platformie B2B oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Klient, korzystając z Platformy B2B nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy B2B.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Platformy B2B, Strony Platformy B2B lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zgłasza Sprzedawcy chęć przystąpienia do Platformy B2B.
 2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień na Platformie B2B.
 3. W celu rejestracji Klient wysyła na adres e-mail: zamówienia@uni-sport.pl informacje rejestrowe takie jak:
  1. Nazwa firmy
  2. Numer ewidencyjny NIP
  3. Numer ewidencyjny REGON
  4. Dane adresowe firmy (kod pocztowy, miejscowość, ulica)
  5. Imię i nazwisko osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu i adresem e-mail.
  6. Dane teleadresowe miejsca dostawy zamawianych towarów
 4. Przesłanie informacji rejestrowych podanych w punkcie III §4 jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
  2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Klienta;
  3. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w wiadomości z informacjami rejestracyjnymi w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz dla celów statystycznych i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 5. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient otrzyma od Sprzedawcy nowe hasło.
 6. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy B2B. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

§5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Platformy B2B nie stanowią oferty Sprzedawcy.
 2. Klient może składać zamówienia na Platformie B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy B2B.
 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, określając jego ilość przy danym Towarze i przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i przejściu do „KOSZYKA” ma możliwość wyboru typu dokumentu (faktura lub paragon); rodzaju dostawy (dostawa towaru lub odbiór własny). Po wyborze polecenia „AKCEPTUJ ZAMÓWIENIE” składa zamówienie przez wysyłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. IV powyżej.
 6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności na Platformie B2B zamówionego przez Klienta Towaru.
 7. Statusy zamówień:
  a) „gotowe do wysyłki” – wszystkie zamówione towary są dostępne
  b) „przyjęte do realizacji” – w zamówieniu znajdują się towary nie dostępne w danym momencie na magazynie; Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia terminu realizacji zamówienia
  c) „odrzucone” – zamówienie zostało usunięte z systemu i nie będzie realizowane
 8. W przypadku braku na Platformie B2B zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 9. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)
   
 10. W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w szczególności w przypadku niemożności pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru w racjonalnym terminie, może on odstąpić od umowy.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Platformy B2B, w tym Strony Internetowej Platformy B2B, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen, lub opisów produktów.
 12. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji
 13. Ceny jednostkowe na Stronie Internetowej Platformy B2B zamieszczone przy danym Towarze:
  1. stanowią ceny netto (bez podatku VAT) i określone są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy.
 14. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Platformy B2B w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 15. Klient dokonuje płatności za zamówione Towary po otrzymaniu faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą zamówionego Towaru.
 16. W celu chęci modyfikacji zamówienia Klient informuje o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
 17. Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Platformy B2B informację o liczbie orientacyjnych Dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.
 18. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w systemie handlowym, bądź B2B
 19. Sprzedawca telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła do Klienta informację kiedy Klient otrzyma Towar.
 20. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy lub pracownika firmy przewozowej.
 21. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy lub firmy przewozowej spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 22. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy w Dni robocze, w godz. 8 -16 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 23. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, z zastrzeżeniem §5 ust. XVIII, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§6 Reklamacje i gwarancje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Towaru w ciągu 2 lat od daty Dostawy Towaru, korzystając z prawa rękojmi, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził wadę Towaru, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.

 

 1. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Reklamowany Towar należy przesłać na adres Biura Sprzedawcy. Koszty przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Klient.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć numer NIP firmy oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca, w miarę możliwości niezwłocznie, rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§7 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Prowadzenie Konta Klienta;
 2. Usługi wskazane w §7 ust. I powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 oraz §5 Regulaminu.
 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej danych Klientów, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 6. Klient może zgłosić Sprzedawcy swoje uwagi w związku z korzystaniem z wyżej wymienionej usługi nieodpłatnej. Uwagi winne być złożone w formie elektronicznej. Sprzedawca, w miarę możliwości, lecz nie później niż w terminie 21 (dwadzieścia jeden) Dni roboczych udziela odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu uwag.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy B2B lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§8 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Platformy B2B, jeśli powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§9 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Platformy B2B i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Platformy B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Platformy B2B na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznych.
 12. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Platformy B2B.

§10 Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
 4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy B2B
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Platformy B2B.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje akceptacją nowego regulaminu.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2018r.

 

 


Powrót